Algemene bepalingen

Algemene bepalingen

Definities

 • Algemene bepalingen: de algemene bepalingen van stichting SMK (SMK muziek & dans)
 • SMK muziek & dans: Stichting SMK
 • Cursist: de persoon die een cursus volgt bij SMK muziek & dans
 •  Seizoen 2024-2025 : tijdvak van 19 augustus 2024 t/m 6 juli 2025, ook genoemd: cursusjaar.
 • Cursus: een aaneenschakeling van lessen die door SMK muziek & dans worden aangeboden.
 • Lesgeld: de financiële bijdrage die een cursist op basis van de overeenkomst verschuldigd is aan
  SMK muziek en dans voor een cursus.
 • Proefles: een individuele les op een muziekinstrument of zang.
 • Oriëntatiekaart: 5 individuele lessen van 20 minuten op een muziekinstrument of zang. Geschikt
  voor cursisten die nog twijfelen over de instrumentkeuze of voor diegenen die (nog) niet precies
  weten wat muziekles inhoudt. De lessen zijn niet overdraagbaar naar een volgend seizoen.
 • Leskaart: cursus van 200 of 600 minuten per jaar. De lessen kunnen in overleg met docent gedurende
  het seizoen plaatsvinden. Minuten zijn niet overdraagbaar naar een volgend seizoen.

 

1. Aanmelding

1.1 Een aanmelding geldt voor maximaal 1 cursusjaar. Door inschrijving verbind je je in de regel tot wederopzegging tot het einde van het cursusjaar (rekening houdend met een maximale subsidietijd van
9 jaar).

1.2 Voor een vervolgcursus of een volgend cursusjaar, dient de cursist zich opnieuw in te schrijven. Bestaande cursisten ontvangen hierover tijdig bericht en kunnen zich heraanmelden via het heraanmeldingsformulier.

1.3 De jaar- en vakantieplanning sluit zoveel mogelijk aan bij het schoolrooster van het reguliere onderwijs in de betreffende gemeente. Deze planning vind je in de PDF-versie van de Algemene bepalingen, onderaan deze pagina.

1.4 Alle jaarcursussen starten vanaf 19 augustus 2024. Tussentijds aanmelden is mogelijk voor zover er binnen de subsidievoorwaarden en binnen het gekozen vak ruimte is.

1.5 De aanmelding vindt plaats door middel van een volledig – bij voorkeur online – ingevuld aanmeldingsformulier. Nadat je akkoord bent gegaan met de algemene bepalingen 2024-2025, kun je het formulier online verzenden. Bij minderjarige cursisten (jonger dan 18 jaar) dient het aanmeldingsformulier ingevuld te worden door één van de ouders of voogd. Leden van een muziekvereniging kunnen op naam van de betreffende vereniging als cursist worden aangemeld.

1.6 Direct na aanmelding (online) ontvang je een ontvangstbevestiging per mail. LET OP! Dit betekent nog niet dat je bent geplaatst. Na afronding van de aanmelding wordt je inschrijving verwerkt. Zodra de docent contact met je opneemt voor het afspreken van een datum en tijd voor de eerste les, is de inschrijving definitief.

1.7 Groepscursussen starten alleen wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Bij te weinig aanmeldingen wordt er gekeken naar een alternatieve opzet zodat de cursus toch kan starten. Cursisten worden hier op voorhand over geïnformeerd.

1.8 Aanmelden voor gesubsidieerd muziekonderwijs is slechts mogelijk voor één muziekinstrument of zang voor de inwoners van Brunssum, Kerkrade en Landgraaf.

1.9 Voor cursisten die een tweede vak willen volgen, of die het gesubsidieerde traject van 9 jaar hebben doorlopen, bestaat de mogelijkheid om aan te melden voor extra lestijd tegen een kostendekkend tarief.

1.10 Een cursist mag maximaal voor 2 vakken een gratis proefles volgen.

1.11 Een oriëntatiekaart is bedoeld voor cursisten die gedurende vijf individuele lessen kennis willen maken met SMK en zich willen oriënteren of de les in het door hun gekozen instrument bevalt. De oriëntatiekaart is geschikt voor cursisten die nog twijfelen over de instrumentkeuze of voor diegenen die (nog) niet precies weten wat muziekles inhoudt. Een cursist mag maximaal voor 2 vakken een
oriëntatiekaart nemen.

1.12 Met de voorkeur voor een bepaalde docent kan, indien mogelijk, rekening worden gehouden. Eventuele voorkeuren dienen bij aanmelding te worden aangegeven.

1.13 SMK behoudt zich het recht voor gedurende de cursus een cursist bij een andere docent te plaatsen.

1.14 De docent bepaalt de lesdag en lestijd in overleg met de cursist. Met schooltijden wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden. Voor zover mogelijk wordt ook rekening gehouden met andere vaste verplichtingen van de cursist; dit kan echter niet worden gegarandeerd. De inhoud van dit artikel geldt niet voor klassikale lessen.

1.15 De duur van de lessen/cursus is afhankelijk van de gekozen lesvorm.

2. Uitschrijving

2.1 De inschrijving eindigt automatisch per einde seizoen (7 juli 2025) of bij beëindiging van de cursus.

2.2 Tussentijdse uitschrijving binnen het lopende tijdvak is alleen mogelijk bij onvoorziene uitzonderlijke omstandigheden (langdurige ziekte, ernstig ongeval, verhuizing naar een andere gemeente buiten het werkgebied van SMK muziek & dans). Hiertoe moet een schriftelijk verzoek worden ingediend. Tussentijds uitschrijven gebeurt met een opzegtermijn van één maand. Een evenredig gedeelte van het cursusgeld zal worden gerestitueerd.

2.3 Tussentijds uitschrijven om andere redenen dan in artikel 2.2 genoemd is mogelijk, maar er zal geen lesgeldrestitutie plaatsvinden. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden ingediend. Over de uitschrijving zul je van SMK een schriftelijke bevestiging ontvangen.

2.4 Uitschrijven kan in alle gevallen uitsluitend schriftelijk. Bij minderjarigen moet de ondertekening gebeuren door een van de ouders of voogd.

 

3. Ziekte / lesverzuim / lesuitval

3.1 SMK muziek & dans garandeert bij een jaarcursus minimaal 36 lessen. Wanneer dit aantal niet gehaald wordt, vindt aan het eind van het seizoen restitutie van een evenredig deel van het lesgeld plaats.

3.2 Tijdens de reguliere schoolvakanties zijn er geen lessen. Ook tijdens de examenweek zijn er geen lessen, met uitzondering van klassikale lessen.

3.3 Als de cursist wegens omstandigheden niet in de gelegenheid is de les te volgen, dient van de verhindering tijdig melding worden gedaan bij de conciërge of administratie van SMK muziek & dans.

3.4 Bij ziekte van een docent wordt steeds geprobeerd een geschikte vervanger te vinden. Als het niet lukt een vervanger te regelen, word je hiervan op de hoogte gebracht.

3.5 Het uitvallen van lessen door examens of afwezigheid van de cursist geeft géén recht op lesgeldrestitutie. Bij langdurig uitvallen van de lessen door absentie van een docent wordt een regeling getroffen (zie artikel 3.1).

3.6 Een oriëntatie- of minutenkaart is gedurende één cursusjaar geldig. Het gekochte aantal lessen moet binnen dat cursusjaar worden opgemaakt; niet gevolgde lessen zijn niet overdraagbaar naar een nieuw cursusjaar. Bij geen of te late afmelding (24 uur voor de les) van de cursist, wordt de les als gegeven aangemerkt.

4. Verhuizing

4.1 In verband met de subsidiëring van het muziekonderwijs door de woongemeenten, dienen verhuizingen direct schriftelijk te worden doorgegeven aan de administratie. Voor het lopende cursusjaar is het cursusgeld verschuldigd dat is overeengekomen bij aanvang van de cursus. Met ingang van het nieuwe cursusjaar geldt het tarief van de nieuwe woongemeente van de cursist.

5. Lesgelden

5.1 De lesgelden zijn afhankelijk van de subsidiebepalingen van de woongemeente van de cursist.

5.2 Voor cursisten die niet woonachtig zijn binnen de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf gelden de ongesubsidieerde lesgeldtarieven.

5.3 Voor cursisten vanaf 21 jaar is het wettelijk vastgestelde btw-percentage van toepassing. Als peildatum geldt de leeftijd van de cursist op 19 augustus 2024. Als de cursist in de loop van de cursus 21 jaar wordt, loopt de btw-vrijstelling door tot het einde van het cursusjaar.

5.4 Cursisten waarvoor Jeugdfonds Cultuur betalingsplichtig is, kunnen pas deelnemen nadat het fonds de aanvraag heeft goedgekeurd. Jeugdfonds Cultuur betaalt het verschuldigde lesgeld rechtstreeks aan SMK muziek & dans en niet aan de cursist.

5.5 SMK muziek & dans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de hoogte van de bijdragen uit het Jeugdfonds Cultuur en andere kortingsregelingen door derden.

6. Lesgeldkorting

6.1 Als meer leden uit één gezin of vereniging lessen bij SMK muziek & dans volgen, wordt op het totale lesgeld 5% korting toegepast. Het is niet mogelijk om aanspraak te maken op meerdere kortingen tegelijkertijd. Stapelkortingen zijn dus niet mogelijk.

6.2 Lesgelden voor incidentele cursusprojecten, kortlopende cursussen (minder dan 21 lessen), workshops, oriëntatie- en/of minutenkaarten, als ook de huur van instrumenten, vallen niet onder deze kortingsregeling.

7. Betaling

7.1 Lesgeldinning gebeurt, tenzij uitdrukkelijk anders verzocht, per gezin/klant en wordt middels facturering in rekening gebracht.

7.2 Eenmaal per jaar wordt een rekening gestuurd van het lesgeld van de jaarcursus. Kortlopende cursussen worden bij aanvang in rekening gebracht en leskaarten worden in één keer afgerekend via automatische incasso.

7.3 Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te gebeuren. Bij automatische incasso worden daarvoor geldende periodieke data aangehouden.

7.4 De mogelijkheid bestaat gebruik te maken van gespreide betaling via automatische incasso. Het aantal termijnen van automatische incasso kan variëren al naar gelang de cursusduur, maar is bij een jaarcontract maximaal 10. Door ondertekening geef je toestemming aan SMK muziek & dans om een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht te sturen naar je bank om een bedrag af te schrijven
wegens betaling cursusgeld.

7.5 Bij niet-tijdige betaling wordt de invordering doorgegeven aan een incasso- of deurwaarderskantoor. De hieruit voortvloeiende invorderingskosten komen geheel voor rekening van de lesgeldplichtige.

7.6 Als de in gebreke blijvende cursist nog lessen volgt, vervalt de plicht van SMK muziek & dans om hem/haar lessen aan te bieden. De betalingsverplichting over de in gebreke zijnde periode vervalt hierdoor niet.

8. Huisregels

8.1 Schade toegebracht door cursisten of bezoekers aan eigendommen van de school (gebouwen, inventaris, leermiddelen etc.) wordt rechtstreeks aan de klant in rekening gebracht.

8.2 SMK muziek & dans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, instrumenten, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van gebruikers in of nabij alle gebouwen en dependances van SMK muziek en dans.

9. Privacy

9.1 In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden de verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt ten behoeve van de cursistenadministratie van SMK muziek & dans. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt met uitzondering hetgeen is bepaald onder punt 7.5. Het door jou opgegeven e-mailadres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt enkel gebruikt voor correspondentie van SMK muziek & dans. De privacyverklaring vind je terug op onze website.

9.2 Door aanvaarding van de algemene bepalingen stemt de cursist, of diens wettelijk vertegenwoordiger in met het gebruik van foto’s door SMK waarop de cursist is afgebeeld. Het beeldmateriaal zal uitsluitend worden gebruikt als promotiemateriaal. Als de cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger een foto verwijderd wil hebben, kan hij/zij de instelling benaderen. Vragen of andere zaken omtrent dit artikel kunnen schriftelijk of per e-mail gesteld worden.

Omgekeerde situatie: Het is verboden foto’s te publiceren van andere cursisten/bezoekers zonder diens toestemming, die
gemaakt zijn door een cursist of de wettelijk vertegenwoordiger van een cursist.

10. Overmacht

10.1 In aanvulling op de wet is van overmacht aan de zijde van SMK sprake indien SMK na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolgde van iedere omstandigheid en/of oorzaak die buiten de schuld of risicosfeer van SMK ontstaat, alsmede iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van
de overeenkomst door SMK zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

10. Overige bepalingen

11.1 Bij omstandigheden waarin deze algemene bepalingen niet voorzien, of bij geschillen, beslist het bestuur van SMK muziek & dans.

11.2 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Algemene Bepalingen SMK muziek & dans seizoen 2024-2025’.