Algemene bepalingen

Algemene bepalingen

1. Aanmelding

1.1 Een aanmelding geldt voor maximaal 1 schooljaar. Door inschrijving verbindt u zich in de regel tot wederopzegging tot het einde van het schooljaar (rekening houdend met de maximale subsidietijd van 9 jaar).

1.2 De jaar- en vakantieplanning volgens schoolrooster sluit zoveel mogelijk aan bij het schoolrooster van het reguliere onderwijs in de betreffende gemeente en treft u aan op onze website.

1.3 Alle jaarcursussen starten vanaf 28 augustus 2023. Tussentijds aanmelden is mogelijk voor zover er binnen de subsidievoorwaarden en binnen het gekozen vak ruimte is.

1.4 De aanmelding kan plaatsvinden door middel van een volledig, bij voorkeur online ingevuld, aanmeldingsformulier. Nadat u akkoord bent gegaan met de algemene bepalingen 2023-2024, kunt u het formulier online verzenden. Bij minderjarige cursisten (jonger dan 18 jaar) dient het aanmeldingsformulier ingevuld te worden door een van de ouders of voogd. Leden van een muziekvereniging kunnen op naam van de betreffende vereniging als cursist worden aangemeld.

1.5 Direct na aanmelding (online) ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail.

 • LET OP! Dit betekent nog niet dat u bent geplaatst. Na afronding van de aanmelding
  wordt uw inschrijving verwerkt. Zodra de docent contact met u opneemt voor het
  afspreken van een datum en tijd voor de eerste les, is de inschrijving definitief.
 • Bij een herschrijving en wijziging van lestijden in het nieuwe schooljaar ontvangt u
  ook bericht van de docent.

1.6 De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de cursistenadministratie van SMK muziek & dans. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het door u opgegeven e-mailadres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt enkel gebruikt voor correspondentie van SMK muziek & dans.

1.7 Aanmelden voor gesubsidieerd muziekonderwijs is slechts mogelijk voor één instrumentaal / vocaal vak voor de inwoners van Brunssum, Kerkrade en Landgraaf.

1.8 Voor cursisten die een 2e vak willen volgen of die het gesubsidieerde traject van 9 jaar hebben doorlopen, bestaat de mogelijkheid om aan te melden voor extra lestijd tegen een kostendekkend tarief.

1.9 Een cursist mag maximaal voor 2 vakken één gratis proefles volgen. Na het volgen van deze proefles, vervalt de mogelijkheid om gebruik te maken van een oriëntatiekaart.

1.10 Een oriëntatiekaart is bedoeld voor cursisten woonachtig in de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf die gedurende vijf individuele lessen kennis willen maken met SMK en zich willen oriënteren of de les in het door hun gekozen instrument bevalt. De oriëntatiekaart is uitermate geschikt voor cursisten die nog twijfelen ten aanzien van de instrumentkeuze of voor diegenen die (nog) niet precies weten wat muziekles inhoudt. Na afloop van de oriëntatiekaart kan de cursist gebruikmaken van een minutenkaart of zich inschrijven voor een jaarcursus.

 • Toelichting oriëntatiekaart/minutenkaart
  Een oriëntatie- of minutenkaart is gedurende één schooljaar geldig; het gekochte aantal lessen moet binnen dat schooljaar worden opgemaakt; niet gevolgde lessen zijn niet overdraagbaar naar een nieuw schooljaar. Bij geen of te late afmelding (24 uur voor aanvang van de les) van de cursist, wordt de les als gegeven aangemerkt.

1.11 De toewijzing van cursisten geschiedt door de directeur. Met de voorkeur voor een bepaalde docent kan, indien mogelijk, rekening worden gehouden. Eventuele voorkeuren dienen bij aanmelding te worden aangegeven.

1.12 De docent bepaalt de lesdag en lestijd in overleg met de cursist. Met schooltijden wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden. Voor zover mogelijk wordt ook rekening gehouden met andere vaste verplichtingen van de cursist; dit kan echter niet worden gegarandeerd. De inhoud van dit artikel geldt niet voor klassikale lessen.

1.13 SMK muziek & dans verplicht zich binnen het lopende schooljaar met een wekelijkse frequentie minimaal 36 lessen doorgang te doen vinden.

1.14 Cursisten die een cursus willen laten betalen door Jeugdfonds Cultuur kunnen pas deelnemen nadat het fonds de aanvraag heeft goedgekeurd. Jeugdfonds Cultuur betaalt het verschuldigde lesgeld rechtstreeks aan SMK muziek & dans en niet aan de cursist.

 

2. Uitschrijving

2.1 De inschrijving eindigt automatisch per einde seizoen (7 juli 2024) of bij beëindiging van de cursus.

2.2 Uitschrijven binnen het lopende tijdvak is niet mogelijk. U blijft in principe lesgeld verschuldigd over het gehele schooljaar.

2.3 Tussentijdse uitschrijving is slechts mogelijk bij onvoorziene uitzonderlijke omstandigheden (langdurige ziekte, ernstig ongeval, verhuizing naar een andere gemeente buiten het werkgebied van SMK muziek & dans, e.d.); dit ter beoordeling van de directie. Hiertoe moet een schriftelijk verzoek worden ingediend. Tussentijds uitschrijven geschiedt met een opzegtermijn van één maand. Een evenredig gedeelte van het cursusgeld zal worden gerestitueerd.

2.4 Uitschrijven kan in alle gevallen uitsluitend schriftelijk. Bij minderjarigen moet de ondertekening uiteraard gebeuren door een van de ouders of voogd.

 

3. Ziekte / lesverzuim / lesuitval

3.1 Tijdens de reguliere schoolvakanties zijn er geen lessen. Ook tijdens de examenweek zijn er geen lessen met uitzondering van danslessen.

3.2 Indien de cursist wegens omstandigheden niet in de gelegenheid is de les te volgen, dient van de verhindering tijdig melding worden gedaan bij de conciërge of administratie van SMK muziek & dans.

3.3 Bij ziekte van een docent wordt steeds getracht een geschikte vervanger te vinden. Indien het niet lukt een vervanger te regelen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

3.4 Het uitvallen van lessen door examens of absentie van de cursist geeft géén recht op lesgeldrestitutie. Bij langdurig uitvallen van de lessen door absentie van een docent wordt een regeling getroffen (zie artikel 1.13).

 

4. Verhuizing

4.1 In verband met de subsidiëring van het muziekonderwijs door de woongemeenten, dienen verhuizingen onverwijld schriftelijk te worden doorgegeven aan de administratie. Voor het lopende schooljaar is het cursusgeld verschuldigd dat is overeengekomen bij aanvang van de cursus. Met ingang van het nieuwe schooljaar geldt het tarief van de betreffende nieuwe woongemeente van de cursist.

 

5. Lesgelden

5.1 De lesgelden zijn afhankelijk van de subsidiebepalingen van de woongemeente van de cursist.

5.2 Voor cursisten die niet woonachtig zijn binnen de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf gelden de ongesubsidieerde lesgeldtarieven.

5.3 Voor cursisten vanaf 21 jaar is het wettelijk vastgestelde btw-percentage van toepassing. Als peildatum geldt de leeftijd van de cursist per 28 augustus 2023. Als de cursist in de loop van de cursus 21 jaar wordt, loopt de btw-vrijstelling door tot het einde van het schooljaar.

 

6. Lesgeldkorting

6.1 Indien meer leden uit één gezin of vereniging lessen bij SMK muziek & dans volgen, wordt op het totale lesgeld 5% korting toegepast. Het is niet mogelijk om aanspraak te maken op meerdere kortingen tegelijkertijd. Stapelkortingen zijn dus niet mogelijk.

6.2 Lesgelden voor incidentele cursusprojecten, kortlopende cursussen, workshops, proeflessen, oriëntatie- en/of minutenkaarten, alsmede de huur van instrumenten, vallen niet onder deze kortingsregeling.

 

7. Betaling

7.1 Lesgeldinning geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders verzocht, per gezin/klant en wordt middels facturering in rekening gebracht.

7.2 Eenmaal per jaar wordt een rekening gestuurd van het lesgeld van de jaarcursus. Kortlopende cursussen worden bij aanvang in rekening gebracht en leskaarten worden in een keer afgerekend middels automatische incasso.

7.3 Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden. Bij automatische incasso worden daarvoor geldende periodieke data aangehouden.

7.4 De mogelijkheid bestaat gebruik te maken van gespreide betaling via automatische incasso.

 • Het aantal termijnen van automatische incasso kan variëren al naar gelang de cursusduur, maar is bij een jaarcontract altijd 10. Door ondertekening geeft u toestemming aan SMK muziek & dans om een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven wegens betaling cursusgeld.

7.5 Bij niet tijdige betaling wordt de invordering doorgegeven aan een incasso- of deurwaarderskantoor. De hieruit voortvloeiende invorderingskosten komen geheel voor rekening van de lesgeldplichtige.

7.6 Indien de in gebreke blijvende cursist nog lessen volgt, vervalt de plicht van SMK muziek & dans om hem/haar lessen aan te bieden. De betalingsverplichting over de in gebreke zijnde periode vervalt hierdoor niet.

 

8. Overige bepalingen

8.1 Cursisten met een muzikale vooropleiding worden op een door de docent te bepalen niveau ingepast in het onderwijssysteem.

8.2 Binnen de daarvoor in het leerplan gestelde termijn dient een cursist een niveau hoger te behalen. De lessen worden in groepsverband (3 cursisten in 60 minuten; 2 cursisten in 40 minuten) of individueel (20 minuten) gegeven. Danslessen in principe alleen in groepsverband van maximaal 1 uur.

8.3 De directie behoudt zich het recht voor om gedurende de cursus een cursist bij een andere docent te plaatsen.

8.4 Schade toegebracht door cursisten aan eigendommen van de school (gebouwen, inventaris, boeken, leermiddelen etc.) wordt rechtstreeks aan de klant in rekening gebracht.

8.5 SMK muziek & dans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van geld, kleding, waardevolle voorwerpen, instrumenten of delen van instrumenten.

8.6 SMK muziek & dans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de hoogte van de bijdragen uit het Jeugdfonds Cultuur en andere kortingsregelingen door derden.

8.7 Door aanvaarding van de algemene bepalingen en voorwaarden stemt de cursist, of diens wettelijk vertegenwoordiger, in met het gebruik van foto’s door SMK waarop de cursist is afgebeeld. De foto’s zijn gemaakt tijdens lessen, optredens, voorstellingen en/of andere activiteiten van SMK en kunnen worden gebruikt als promotiemateriaal. Als de cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger een foto verwijderd wil hebben, kan hij/zij de instelling benaderen. Vragen of andere zaken omtrent dit artikel kunnen schriftelijk of per e-mail gesteld worden.
Omgekeerde situatie: Het is verboden foto’s te publiceren van andere cursisten/bezoekers, (zonder diens toestemming) die gemaakt zijn door een cursist of de wettelijk vertegenwoordiger van een cursist.

8.8 Bij omstandigheden waarin deze algemene bepalingen niet voorzien of bij geschillen, beslist het bestuur van SMK muziek & dans.

8.9 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Algemene Bepalingen SMK muziek & dans schooljaar 2023-2024’.

 

9. Openingstijden administratie

9.1 De administratie is gevestigd in het hoofdgebouw gelegen aan de Verdipassage 2 in Kerkrade en is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 – 16:00 uur.

 • E-mail: administratie@smkmuziekendans.nl
 • Telefoon: 045 711 62 86